Umumta'lim maktablari uchun umumta'lim fanlaridan
elektron ta'lim resurslari

Tangirov Xurram Ergashevichning Ilmiy ishlar ro'yxati Ilmiy ishlar ro'yxati!

Илмий ишнинг номи, мавзуси ва қўлланманинг номи Нашриёт,  журнал чиққан йили ва сони, муаллифлик гувоҳномасининг рақами
1
Математика курси бўйича электрон ўқув қўлланмалар яратиш технологияси ва ундан фойдаланиш методикаси «Иқтидорли талабалар ва фан техника тараққиёти» мавзуидаги минтақавий илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. Жиззах: ЖПИ, 2005 йил 28-29 апрел, 91-92 бет
2
Масофавий таълим учун электрон адабиётлар яратишда мультимедианинг аҳамияти  Ўзбекистон Республикаси ва Олий ўқув юртларида масофадан ўқитишни ривожлантиришнинг истиқболлари ва муаммолари Республика илмий амалий конференцияси. Фарғона: ФарПИ, 2005 йил 25-26 ноябр, 113-114 бетлар.
3
«Web - Texnologiyalar» Услубий қўлланма, Жиззах – 2005
4
Математикадан амалий машғулотларни ташкил этишда мультимедиа муҳитидан фойдаланиш “Узлуксиз таълим” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2006 йил. 9-12 бетлар.
5
Амалий дастурлар тузиш жараёнида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини ўстириш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2006 йил. 67-71 бетлар.
6
Мaфкурaвий тaрбия вa axбoрoт тexнoлoгияси “Ёшлар онгига миллий истиқлол ғоясини сингдиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг вазифалари” мавзусидаги Республика илмий-назарий конференцияси. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 13-14 апрел, 216-219 бетлар.
7
Умум таълим мактабларида математика ўқитишда мултимедиадан фойдаланишнинг аҳамияти “Узлуксиз таълим тизимида математика фанини ўқитишни такомиллаштириш масалалари” Республика илмий анжумани. Андижон: АнДУ, 2006 йил 28-29 апрел, 108-109 бетлар.
8
Бошланғич синф математика дарсларида  матнли масалаларни ечишда ахборот  технологияларидан фойдаланиш «Бошланғич таълимда инновацион технологиялар: муаммолар, ечимлар» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 17-18 май,
9
Математика дарсларида ўқувчилар ижодий қобилиятини ўстириш Республика ёш олим ва иқтидорли талабаларнинг “Илм-закова-тимиз сенга, она-Ватан!” мавзусидаги илмий-назарий анжумани. Фарғона: ФарДУ, 2006 йил 19-20 май.  2-қисм, 148-149 бетлар.
10
«Маълумотлар базаси» Услубий қўлланма, Жиззах – 2006
11
Лаборатория машғулотларида ярим ўтказгич материаллари хусусиятларини ўрганишда ахборот технологияларидан фойдаланиш Ёш олимларнинг “Тараққиёт-2006” мавзусидаги минтақавий илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖПИ, 2006 йил 8-9 июнь
12
О модификации теоремы Тихонова А.Н
для квазилинейных параболических уравнений
«ХI международная научная конференция им. акад. М.Кравчука». Украина, 2006 г. 
13
Умумий ўртa тaълим тизимидa мaтeмaтик тушунчaлaрни ўқитиш муaммoлaри, улaрни бaртaрaф этишдa кoмпьютeр вoситaсидaн фoйдaлaниш “Табиий фанларни ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-услубий анжумани. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 29-30 ноябр.
14
Тaълим муассасалари математика дарсларини ўқитишда ахборот технологияларидан фoйдaлaниш “Табиий фанларни ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-услубий анжумани. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 29-30 ноябр.
15
Физика фани мавзуларини ўқитишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти “Физикани ўқитишнинг замонавий муаммолари”. Республика семинари. Тошкент: ЎзМУ, 2007 йил 5 май.
16
Умумтаълим мактабларининг 7- синф “Алгебра” курсида “Алгебраик ифодалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №2, 2009 йил. 35-40 бетлар.
17
Умумий ўрта таълимни ривожлантиришда мактаб математика фанлари учун электрон ўқув мажмуалар яратиш ва ундан фойдаланиш “Умумий ўрта таълимнинг назарий ва амалий муаммолари”. Республика илмий-амалий конференцияси. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2009 йил 4-5 октябрь. 70-71 бетлар.
18
Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълимини ривожлантиришда масофавий таълимдан фойдаланиш “Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими жараёнида фанлараро узвийликни таъминлаш муаммолари”. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2009 йил 20-21 ноябрь. 90-92 бетлар.
19
Умумтаълим мактаблари учун “Алгебра 7-синф” электрон ўқув мажмуаси Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2010. – № 1 (105). – Б. 170.  29.01.2010 (Гувоҳнома № DGU 01872)
20
Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишда электрон ўқув мажмуалардан фойдаланиш “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Республика илмий  конференцияси материаллари. Самарқанд: СамДУ. 2010 йил 27-28 май. 54-56 бетлар.
21
“Бир номаълумли биринчи даражали тенгламалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №6, 2010 йил. 59-64 бетлар.
22
“Бирҳадлар ва кўпҳадлар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2011 йил. 30-35 бетлар.
23
“Алгебра 8-синф” умумтаълим мактаблари учун электрон ўқув мажмуа Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2011. – № 5 (121). – Б. 184.  31.05.2011 (Гувоҳнома № DGU 02172)
24
Инсон шахсини камол топтиришда - ахборот ва ахборот воситаларининг ўрни “Ёш авлодда миллий ғурур туйғусини шакллантириш – асосий вазифамиздир” мавзусидаги республика илмий конференцияси. Илмий мақолалар тўплами. Жиззах: ЖОҲАБЮ. 2011 йил 18 май. 155-157 бетлар.
25
“Алгебра 9-синф” умумтаълим мактаблари учун электрон ўқув мажмуа Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2011. – № 7 (123). – Б. 158.  29.07.2011 (Гувоҳнома № DGU 02215)
26
Электрон адабиётлар узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини ошириш омили “Узлуксиз таълимни янги сифат босқичига кўтаришнинг ижтимоий-иқтисодий ва педагогик муаммолари. Халқаро тажриба” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясининг II шўъба материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2011 йил 17-18 октябрь. 86-88 бетлар.
27
“Кўпҳадни кўпайтувчиларга ажратиш” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №6, 2011 йил. 42-47 бетлар.
28
Ўқувчиларнинг математик тайёргарлиги жараёнида ахборот технологияларидан фойдаланишнинг замонавий ҳолати “Ўқитувчиларнинг касбий маҳоратини оширишда инновация технологияларининг аҳамияти” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2012 йил 3 апрель. 307-309 бетлар.
29
Математика бўйича ташкил этиладиган дарсларда электрон ўқитиш воситаларидан мажмуавий фойдаланишга қўйиладиган талаблар “Ўқитувчиларнинг замонавий ахборот-коммуникация технологиялар бўйича компетентлиги: муаммо ва ечимлар” мавзусида Вазирлик тизимидаги олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари миқёсида илмий-амалий анжумани материаллари. II – қисм. Тошкент: ТДПУ. 2012 йил 5 апрель. 140-142 бетлар.
30
Математика бўйича электрон ўқув мажмуа компонентларини танлашга қўйиладиган педагогик талаблар “Узлуксиз таълим тизимида математика ва информатика фанларини ўқитишни такомил-лаштириш масалалари” мавзусида Республика миқёсидаги илмий-техник конференция материал-лари. Қўқон: ҚДПИ. 2012 йил 26 апрель. 73-74 бетлар.
31
Бошланғич синфларда математикани расмлар ёрдамида ўқитамиз “Бошланғич таълимнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Андижон: АнДУ. 2012 йил 26 апрел. 54-55 бетлар.
32
Методические особенности использования электронных учебных комплексов на уроке математики в школе Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2012. – № 5 (40). – С. 510-514.
33
Сиёсатшунослик. On-line электрон дарслик Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2012. – № 5 (133). – Б. 212.  31.05.2012 (Гувоҳнома № DGU 02465)
34
“Алгебраик касрлар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №4, 2012 йил. 80-85 бетлар.
35
Математика бўйича электрон ўқитиш воситаларини яратиш ва улардан мажмуавий фойдаланиш “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Илмий  конференция материал-лари. Самарқанд: СамДУ. 2012 йил 21-22 ноябрь. 39-41 бетлар
36
Дидактические условия использования электронных средств обучения в информационном образовательном процессе Теория и практика образования в современном мире (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). – СПб.: Реноме, 2012. – С. 96-97.
37
Умумтаълим мактабларида алгебра курсини ўрганишда ўқитишнинг электрон воситаларидан фойдаланиш методикаси Қўлланма. – Тошкент: “Фан ва технология” нашриёти, 2013. – 104 бет.
38
“Бир номаълумли биринчи даражали тенгламалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Жиззах давлат педагогика институти ахборотномаси” илмий-услубий журнали. Жиззах, №1, 2013 йил. 105-109 бетлар.
39
Использование электронных средств обучения при изучении курса «Алгебра» Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2013. – № 4 (51). – С. 34-38.
40
Таълим тизимида электрон воситалардан фойдаланиш ўқитиш самарадорлигини ошириш омили сифатида “Таълим тизимида ўқитиш самарадорлигини оширишнинг назарий ва амалий асослари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖВПКҚТМОИ. 2013 йил 17-18 май. 121-123 бетлар.
41
Роль информационной культуры при использование электронного средства обучения Научная дискуссия: инновации в современном мире. №7 (15): сборник статей по материалам XV международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2013 г. – С. 105-109.
42
Узлуксиз таълимда фанлар бўйича ўқитишнинг электрон воситаларини яратишнинг аҳамияти “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Илмий  конференция материал-лари. Самарқанд: СамДУ. 2013 йил 19-20 ноябрь. 95-97 бетлар.
43
Методические рекомендации использования электронных средств обучения на уроке математике в общеобразовательной школе Технологии и методики в образовании. Научно-технический журнал. – Воронеж, — 2013. – № 3. – С. 5-8.
44
Технология и методические аспекты создания электронных учебно-методических комплексов Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2013. – № 12 (59). – С. 480-483.
45
Математика фанидан электрон ўқув қўлланма ва уни яратишнинг назарий-амалий негизлари 4-синфлар учун услубий қўлланма. Услубий қўлланма. – Тошкент, 2013. – 60 бет.
46
Геометрия дарсларида ахборот-коммуникацион технологияларидан фойдаланиш Ҳарбий олий билим юртлари ва олий ўқув муассасаларида таълим беришнинг долзарб масалалари: Республика илмий-услубий конференция материаллари. – Жиззах: “Жиззах олий ҳарбий авиация билим юрти”, 2014 йил 28 январь. 82-84 бетлар.
47
Об использование электронных средств обучения в процессе организации учебной деятельности школьников Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2014. – № 2 (61). – С. 860-864.
48
Методическая система организации обучения математики в общеобразовательной школе с использованием информационных технологий Педагогические науки. Научно-педагогический журнал. – Москва, — 2014. – № 1. – С. 12-16.
49
«Саноқ системалари» мавзусини ахборот технологиясидан фойдаланиб ўқитиш методикаси “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимида аниқ ва табиий фанларнинг ўзаро алоқадорлик ва узвийлик масалалари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари. Қарши: ҚарМИТ. 2014 йил 25-26 март. 169-171 бетлар.
50
Значение мотивации в использование электронного средства обучения по математике Научная дискуссия: инновации в современном мире. №8 (28): сборник статей по материалам XXVIII международной заочной научно-практической конференции. – М., Изд. «Международный центр науки и образования», 2014. – С. 114-119.
51
Электронные средства обучения как компонент информатизации образования Инновационные педагогические технологии: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). – Казань, 2014. – С. 335-337.
52
Алгоритмлаш ва дастурлаш тиллари фанидан амалий машғулотлар учун топшириқлар ва уларни бажариш бўйича услубий кўрсатмалар Услубий қўлланма. – Жиззах, – 2014. – 80 бет.
53
Ахборот-коммуникацион таълим муҳитида математикани ўқитишнинг назарий-услубий асослари Монография. – Tошкент: “Фан ва технология” нашриёти, – 2014. – 152 бет.
54
Технологии мультимедиа в разработке электронных средств обучения Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2015. – № 1 (81). – С. 489-491.
55
“Математика 4-синф” электрон ўқув қўлланмаси Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 2 (166). – Б. 151. 27.02.2015 (Гувоҳнома № DGU 02981)
56
Таълим жараёнига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишнинг аҳамияти “Таълим-тарбия жараёнига замонавий педагогик ва ахборот-коммуникацион технологияларни жорий этиш: муаммо ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Учинчи китоб. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2015 йил 17-18 март. 18-21 бетлар.
57
Мультимедиа технологии в преподавании математики в средней школе Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2015. – № 6 (86). – С. 694-696.
58
Ўқитувчиларни электрон ресурсларни яратиш ва улардан фойдаланишга тайёрлашнинг ўзига хос хусусиятлари “Ўрта махсус ва олий таълим тизимида фаолият кўрсатаётган педагог кадрларнинг касбий компетентлигини такомиллаштириш” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция материаллари. Бухоро: БухДУ. 2015 йил 27-март. 232-234 бетлар.
59
Олий таълим тизимида мaтeмaтик тушунчaлaрни ўргатишда замонавий ахборот технологияларидан фoйдaлaниш “Глобал олий таълим тизимида илмий тадқиқотларнинг замонавий услублари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари. Навоий: НДПИ, 2015 йил 9-апрель. 491-494 бетлар.
60
Информатикани ўқитишнинг замонавий технологиялари “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари” мавзусидаги Республика илмий-техник анжуман материаллари. Нукус: ҚДУ, ТАТУ. 2015 йил 21-апрель. 217-221 бетлар.
61
Мактаб информатика дарсларида расмлар чизишнинг аҳамияти “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари” мавзусидаги Республика илмий-техник анжуман материаллари. Нукус: ҚДУ. 2015 йил 21-апрель. 308-310 бетлар.
62
Таълим сифатини оширишда видеодарсликлар яратиш ва улардан фойдаланишнинг аҳамияти “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясида ахборот-коммуникация технологияларини қўллашнинг ҳозирги замон масалалари” мавзусидаги Республика илмий-техник анжуман материаллари. Нукус: ҚДУ, ТАТУ. 2015 йил 21-апрель. 339-342 бетлар.
63
“Сонли тенгсизликлар” мавзусини ўрганишда ўқитишнинг электрон воситаларидан фойдаланиш “Математика ва уни замонавий педагогик технологиялар ёрдамида ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Навоий: НДПИ, 2015 йил 25-апрель.
64
Алгоритмлаш ва дастурлаш тиллари фанини ўқитишда интерактив тестлардан фойдаланиш “Таълим тизимида информатика ва ахборот технологиялари мутахассисларини инновацион фаолиятга тайёрлашдаги муаммо ва ечимлар” мавзусида Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТДПУ, 2015 йил 4-май. 174-175 бетлар.
65
Ўқитишнинг электрон воситалари кўргазмалилигини оширишга умумий ёндошув “Таълим тизимида информатика ва ахборот технологиялари мутахассисларини инновацион фаолиятга тайёрлашдаги муаммо ва ечимлар” мавзусида Вазирлик миқёсидаги илмий-амалий анжуман материаллари. Тошкент: ТДПУ, 2015 йил 4-май. 386-387 бетлар.
66
Таълим тизими учун ўқитишнинг электрон кўргазмали воситаларини яратиш “Радиотехника, телекоммуникация ва ахборот технологиялари: муаммолари ва келажак ривожи” мавзусидаги Халқаро илмий-техник конференцияси материаллари. Тошкент: ТАТУ, 2015 йил 21-22 май. 399-402 бетлар.
67
Ботаника. 5-синфлар учун электрон ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 5 (169). – Б. 306-307. 29.05.2015 (Гувоҳнома № DGU 03112)
68
Геометрия (Электрон ўқув қўлланма) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 5 (169). – Б. 311-312. 29.05.2015 (Гувоҳнома № DGU 03120)
69
Использование электронных средств обучения при изучении тему «Понятие функции» “Applied Sciences and technologies in the United States and Europe”: Proceedings of the 3rd International Scientific Conference (September 27, 2015). CIBUNET Publishing. New York, USA. 2015. P. 25-29.
70
Умумтаълим мактаблари учун ўқитишнинг электрон воситаларини яратиш тамойиллари “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Илмий конференция материал-лари. Самарқанд: СамДУ. 2015 йил 24-25 ноябрь. 46-48 бетлар.
71
Одам ва унинг саломатлиги. 8-синфлар учун электрон ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2015. – № 11 (175). – Б. 311-312. 29.05.2015 (Гувоҳнома № DGU 03353)
72
Мактаб геометрия курсини ўқитишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш “Таълим жараёнида ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш: муаммолар, изланишлар ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Навоий: НВХТХҚТМОИ, 2015 йил 12-13 декабрь. 52-53 бетлар.
73
Алгоритмлаш ва дастурлаш тиллари фанидан амалий машғулотлар учун топшириқлар ва уларни бажариш бўйича услубий кўрсатмалар Услубий қўлланма. – Жиззах: “Сангзор” нашриёти, – 2015. – 80 бет.
74
С++ дастурлаш тили Ўқув қўлланма. – Жиззах: “Сангзор” нашриёти, – 2015. – 96 бет.
75
Умумий ўрта таълим мактаблари алгебра курси бўйича ўқитишнинг электрон воситаларини яратиш ва улардан фойдаланиш методикаси Ўқув-улубий қўлланма. – Tошкент: “Фан ва технология” нашриёти, – 2015. – 124 бет.
76
Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках математики Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2016. – № 1 (105). – С. 45-47.
77
Ўқитишнинг электрон воситаларни яратиш ва ундан фойдаланишга ўқитувчиларни тайёрлаш “Ёш олимлар” Республика илмий-амалий конференцияси материал лари. Термиз: ТерДУ, 2016 йил 29-30 январь. I қисм. 540-542 бетлар.
78
Таълим сифатини оширишда ўқитишнинг электрон воситаларидан фойдаланиш “Юқори малакали кадрлар тайёрлашнинг долзарб масалалари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Бухоро: БухДУ, 2016 йил 11 март. 275-278 бетлар.
79
Педагогнинг электрон портфолиосини шакллантириш ва унда ишлаш бўйича методик тавсиялар Методик қўлланма. – T.: “Фан ва технология” нашриёти, 2016. – 80 бет.
80
MOODLE – масофавий таълим тизимида фанлардан электрон ўқув курсларини ташкил этиш бўйича методик кўрсатмалар Методик қўлланма. – Жиззах: “Сангзор” нашриёти, 2016. – 128 бет.
81
Windows 7 операцион тизими бўйича электрон видеодарслик Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2016. – № 5 (181). – Б. 203-204. 31.05.2016 (Гувоҳнома № DGU 03638)
82
Ўқитишнинг электрон воситаларини яратишнинг асосий технологиялари Актуальные научные исследования в современном мире: ХІІІ Междунар. научн. конф., 26-27 мая 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2016. - Вып. 5(13), ч. 4. – С. 108-112.
83
Методические аспекты применения информационных технологий обучения International Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and Education // International Scientific Review № 8 (18) / XVI International Science Conference (Boston. USA, 7-8 June, 2016). – P. 82-83.
84 Ўқитишнинг электрон воситаларини яратишнинг асосий технологиялари ва тамойиллари “Мураббий маҳорати” илмий-методик, оммавий-маърифий журнал. Тошкент, № 3, 2016 йил. 14-17 бетлар.
85 Информатика. 5-синфлар учун электрон дарслик Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2016. – № 7 (183). – Б. 149. 29.07.2016 (Гувоҳнома № DGU 03813)
86 Алгебрадан “Чизиқли функция ва унинг графиги” бобини ўрганишда ўқитишнинг электрон воситаларидан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, № 4, 2016 йил. 36-44 бетлар.
87 Технология создания электронного учебника по курсу «Информатика» Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2016. – № 20 (124). – С. 25-29.
88 Kasb-hunar ta’limi tizimi muassasalarida zamonaviy axborot kommunikatsiya hamda pedagogik texnologiyalar samaradorligi “Олий ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимининг ўзаро алоқалари: ютуқ ва муаммолар” мавзусида Вазирлик миқёсидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Тошкент: ТДИУ, 2017 йил 28 январь. 110-112 бетлар.
89 Математикадан ўқитишнинг электрон воситаларини яратишда ўқитувчиларга қўйиладиган талаблар “Ёш олимлар” Республика илмий-амалий конференцияси материал-лари. Термиз: ТерДУ, 2017 йил 24-25 март. II-қисм. 232-233 бетлар.
90 Ўқитишнинг электрон воситалари - таълим жараёни сифатини ошириш омили сифатида “Ўқув жараёнига замонавий инновацион технологияларни жорий этиш: муаммолар ва ечимлар” мавзусида республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ, 2017 йил 14-15 апрель. 189-191 бетлар.
91 Informatikani oʻqitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati “Олий таълим муассасаларида фанларни ўқитишда замонавий  педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланишнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Қарши: ҚарДУ, 2017 йил 14-15 апрель. 502-504 бет.
92 Chiziqli funksiya va uning grafigi mavzusini o’qitishda elektron ishlanmadan foydalanish “Таълим жараёнига ахборот коммуникация технологияларини тадбиқ қилиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий ва илмий-техник анжумани материаллари тўплами. Андижон: АнДУ, 2017 йил 24 апрель. II-қисм. 29-31 бетлар.
93 Информатика ўқитиш методикаси йўналиши талабалари учун битирув малакавий ишини ёзиш, расмийлаштириш ва ҳимоя қилиш. Методик қўлланма. – Жиззах: “Сангзор”, 2017. – 112 бет.
94 Информатика туркумидаги фанлар бўйича курс ишини ёзиш ва уни расмийлаштириш. Методик қўлланма. – Жиззах: “Сангзор”, 2017. – 64 бет.
95 Ўқитишнинг электрон воситаларини яратиш технологияси Монография. – Tошкент: “Фан ва технология” нашриёти, – 2017. – 228 бет.
96 Принципы комплексного использования электронных средств учебного назначения по математике Педагогическое мастерство: материалы X Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 137-139.
97 Компьютер графикаси (электрон ўқув-услубий мажмуа) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2017. – № 7 (195). – Б. 234-235. 31.07.2017 (Гувоҳнома № DGU 04513)
98 Algebra kursi mavzularini oʻqitishda elektron ishlanmadan foydalanish XXI asrda fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini dolzarb muammolari: Respublika Oliy oʻquv yurtlariaro ilmiy ishlar toʻplami. Toshkent: TKTI, 2017. - 1 son. 160-162 betlar.
99 Ta’lim tizimida elektron ta’lim resurslaridan foydalanishning ahamiyati “Elektron ta’limni tashkil qilish: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Toshkent: TDPU, 2017 yil 26 dekabr. 342-345 betlar.
100 Algebra kursidan “Kvadrat funksiya” bobini oʻqitishda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish “Fizika, matematika va informatika” илмий-услубий журнали. Тошкент, № 6, 2017 йил. 62-67 бетлар.
101 Matematika fanini kasbga yoʻnaltirib oʻqitish Oʻquv qoʻllanma. – Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti, – 2017. – 112 bet.
102 Информатика. 6-синфлар учун электрон дарслик Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2018. – № 2 (202). – Б. 249. 28.02.2018 (Гувоҳнома № DGU 04959)
103 Использование электронных образовательных ресурсов при обучении алгебре в общеобразовательных школах Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2018. – № 6 (192). – С. 198-201.
104 Matematika darslarida masalalarni yechishda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish “Zamonaviy informatikaning dolzarb muammolari: o’tmish tajribasi, istiqbollari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari toʻlami. Toshkent: TDPU, 2018 yil 23 aprel. 335-337 betlar.
105 Ta’lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish “Muhammad al-Xorazmiy izdoshlari” mavzusidagi ilmiy-texnikaviy anjuman materiallari toʻlami. Xorazm: TATU Urganch filiali, 2018 yil 27-28 aprel. 206-207 bet.
106 Matematikani o‘qitishda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish “Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalari: muammo va yechimlar” mavzusida Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman materiallari toʻplami. Namangan: NamMQI, 2018 yil 24-25 may. 153-155 betlar.
107 Informatikani oʻqitishda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish “Informatika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta’limini modernizatsiyalash istiqbollari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari toʻplami. Navoiy: NDPI, 2018 yil 25 may. 24-26 betlar.
108 Kompyuter grafikasi fanidan CorelDraw dasturiga doir laboratoriya mashgʻulotlarini bajarish boʻyicha uslubiy koʻrsatmalar. Uslubiy qoʻllanma. – Jizzax: “Sangzor” nashriyoti, 2018. – 120 bet.
109 Algebra va geometriya kursini o‘qitishda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish “Fizika, matematika va informatika” илмий-услубий журнали. Тошкент, № 3, 2018 йил. 66-73 бетлар.
110 Web-dizayn (elektron oʻquv-uslubiy majmua) Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2018. – № 7 (207). – Б. 173. 31.07.2018 (Гувоҳнома № DGU 05422)
111 Использование электронных образовательных ресурсов в обучении информатики Молодой исследователь: вызовы и перспективы. Сб. ст. по материалам LXXVIII междунар. науч.-практ. конф. – № 25 (78). – М., Изд. «Интернаука», 2018. – С. 16-19.
112 Using Electronic Educational Resources for Individualizing Algebra Teaching Process at Schools Eastern European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften): Düsseldorf (Germany): Auris Verlag, 2019, 1. - pp. 298-303.
113 The use of electronic educational resources for individualization in the process of teaching algebra in schools. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. Progressive Academic Publishing, UK.  2019, Vol. 7, No. 3, - pp. 43-48.
114 Инглиз тилини ўқитишда электрон таълим ресурсларидан фойдалинишнинг аҳамияти “Innovations and Teaching Practices in English Language Learning” (Инглиз тилини ўрганишда инновациялар ва ўқув амалиёти) мавзусида Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Жиззах: ЖДПИ, 2019 йил 15 март. 364-365 бетлар
115 Elektron axborot-ta’lim resurslarining ta’limni individuallashtirishdagi o’rni «Ахборот таълим маконини такомиллаштиришда ахборот ресурслари ва технологиялари интеграцияси» мавзусида республика миқёсида илмий-амалий анжуман материаллари тўплами. Тошкент: ТДПУ, 2019 йил 15 апрель. 120-122 бетлар
116 Informatika darslarida “Matn muharrirlari” mavzusini o‘qitishda elektron ta’lim resurslaridan foydalanish «Taълим тизимидаги инновация, интеграция ва янги педагогик технологиялар» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Наманган: НамДУ, 2019 йил 19-20 апрель. 371-374 бетлар
117 Ўқувчиларнинг таълим фаолиятини индивидуаллаштиришда ахборот-коммуникация технологияларининг дидактик имкониятлари “Ўқув жараёнида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг долзарб муаммолари” мавзусида Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. Гулистон: ГулДУ, 2019 йил 17-18 май. 89-90 бетлар
118 Алгебрани ўқитишда электрон таълим ресурсларидан фойдаланишнинг муҳим жиҳатлари “Математика ва информатиканинг замонавий муаммолари” мавзусида республика миқиёсида илмий конференция материаллари тўплами. Фарғона: ФарДУ, 2019 йил 22-23 май. II-қисм, 21-23 бетлар
119 Kompyuter grafikasi fanidan Photoshop dasturiga doir laboratoriya mashgʻulotlarini bajarish boʻyicha uslubiy koʻrsatmalar Uslubiy qoʻllanma. – Jizzax: “Sangzor” nashriyoti, 2019. – 100 bet.
120 Умумтаълим мактаб фанларига оид электрон таълим ресурсларига қўйилган талаблар “Tafakkur ziyosi” илмий-услубий журнали. Жиззах, № 2, 2019 йил. 43-46 бетлар.
121 Использование электронных образовательных ресурсов в индивидуализации учебного процессе «Инновационные подходы в современной науке» сб. ст. по материалам LX междунар. науч.-практ. конф. – № 24 (60). – М., Изд. «Интернаука», 2019. – С. 72-76 с.
122 Кичик дўконлар учун омборхона ҳисоб-китоб ишларининг автоматлаштирилган тизими Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2020. – № 2 (226). – Б. 254-255. 28.02.2020 (Гувоҳнома № DGU 07524)
123 Натурал сонларнинг ўқилиши ва ёзилишини ўргатувчи дастур Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2020. – № 2 (226). – Б. 257. 28.02.2020 (Гувоҳнома № DGU 07528)
124 Электрон таълим ресурсларидан фойдаланишда хорижий мамлакатлар тажрибаси “Tafakkur ziyosi” илмий-услубий журнали. Жиззах, № 1, 2020 йил. 67-71 бетлар.
125 Математикани ўқитишни индивидуаллаштиришда электрон таълим ресурсларининг дидактик имкониятлари “Масофавий таълим маконини такомиллаштиришда ахборот ресурслари ва технологиялари интеграцияси ва дидактик таъминоти ” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий конференция материаллари. – Тошкент: ТДПУ, 2020 йил 19 март. 304-308 бетлар.
126 Электрон таълим ресурслари ёрдамида мактаб таълимида ўқитишни индивидуаллаштириш “Инновацион ва замонавий ахборот технологияларини таълим,
фан ва бошқарув соҳаларида қўллаш истиқболлари” мавзусидаги
Халқаро илмий-амалий онлайн конференцияси материаллари. –
Самарқанд: СамДУ, 2020 йил 14-15 май. 439-442 бетлар.
127 Использование электронных образовательных ресурсов при индивидуализации обучения математике Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал. – Россия, Чита: – 2020. – № 21 (311). – С. 723-726.
128 Таълимни индивидуаллаштириш жараёнида электрон таълим ресурсларидан фойдаланиш “Замонавий таълимда рақамли тизимларни қўллаш: филология ва педагогика соҳасида замонавий тенденциялар ва ривожланиш омиллари” мавзусида Халқаро илмий-амалий масофавий конференция материаллари. – Тошкент: Tadqiqot, 2020 йил 1 июнь. – Б. 159-161.
129 Алгебрани ўқитишни индивидуаллаштиришда электрон таълим ресурсларининг дидактик имкониятлари “Замонавий таълимда рақамли тизимларни қўллаш: филология ва педагогика соҳасида замонавий тенденциялар ва ривожланиш омиллари” мавзусида Халқаро илмий-амалий масофавий конференция материаллари. – Тошкент: Tadqiqot, 2020 йил 1 июль. – Б. 63-65.
130 Использование современных информационных технологий в образовательном процессе Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. сб. ст. по материалам XXXVIII междунар. науч.-практ. конф. – № 7 (37). – М., Изд. «Интернаука», 2020. – С. 47-50.
131 Use of electronic educational resources in the educational process International scientific and practical conference cutting edge-science 2020. Primedia E-launch LLC. July, 2020 Shawnee, USA. – pp. 58-59.
132 The importance of teaching algorithms and programming languages in the creation of electronic education resources. Journal of Critical Reviews, 2020. 7(11), 365-368. doi:10.31838/jcr.07.11.63
133 Муваффақият – ҳаммамизнинг, ҳар биримизнинг ҳаракатимиз ва ташаббускорлигимизга боғлиқ www.uza.uz – O‘zbekiston Milliy Axborot agentligi rasmiy we-sayti. URL: http://uza.uz/uz/posts/muvaffaqiyat-hammamizning-har-birimizning-harakatimiz-va-tashabbuskorligimizga-bogliq [04.11.2020]
134 Алгебра. 7-синф ўқувчилари учун электрон ўқув қўлланма Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2020. – № 12 (236). – Б. 278-279. 31.12.2020 (Гувоҳнома № DGU 09329)
135 Umumta’lim maktablarida tabiiy fanlarni o‘qitishda elektron ta’lim resusrlaridan foydalanish “Умумий ўрта таълим тизимида табиий фанлардан электрон ресурсларни яратиш ва уларни тадқиқот қилиш муаммолари ва ечимлари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий конференция материаллари. – Тошкент: ЎзПФИТИ, 2020 йил 24-25 ноябрь. 59-61 бетлар.
136 Информатика ва ахборот технологиялари фанини ўқитишда педагогик технологиялардан фойдаланиш “Ўзбекистонда илмий-амалий тадқиқотлар” мавзусидаги Республика 22-кўп тармоқли илмий масофавий онлайн конференцияси. 30 ноябрь 2020 йил. - Тошкент: Tadqiqot, 2020. 58-59 бетлар.
137 Didactical possibilities of mobile applications in individualization and informatization of education Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal: Vol. 2020: Iss. 1 , Article 41.  https://uzjournals.edu.uz/tziuj/vol2020/iss1/41