Umumta'lim maktablari uchun umumta'lim fanlaridan
elektron ta'lim resurslari

Tangirov Xurram Ergashevichning Ilmiy ishlar ro'yxati Ilmiy ishlar ro'yxati!

Илмий ишнинг номи, мавзуси ва қўлланманинг номи Нашриёт,  журнал чиққан йили ва сони, муаллифлик гувоҳномасининг рақами
1
Математика курси бўйича электрон ўқув қўлланмалар яратиш технологияси ва ундан фойдаланиш методикаси «Иқтидорли талабалар ва фан техника тараққиёти» мавзуидаги минтақавий илмий-амалий анжуман материаллар тўплами. Жиззах: ЖПИ, 2005 йил 28-29 апрел, 91-92 бет
2
Масофавий таълим учун электрон адабиётлар яратишда мультимедианинг аҳамияти  Ўзбекистон Республикаси ва Олий ўқув юртларида масофадан ўқитишни ривожлантиришнинг истиқболлари ва муаммолари Республика илмий амалий конференцияси. Фарғона: ФарПИ, 2005 йил 25-26 ноябр, 113-114 бетлар.
3
«Web - Texnologiyalar» Услубий қўлланма, Жиззах – 2005
4
Математикадан амалий машғулотларни ташкил этишда мультимедиа муҳитидан фойдаланиш “Узлуксиз таълим” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2006 йил. 9-12 бетлар.
5
Амалий дастурлар тузиш жараёнида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятини ўстириш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №1, 2006 йил. 67-71 бетлар.
6
Мaфкурaвий тaрбия вa axбoрoт тexнoлoгияси “Ёшлар онгига миллий истиқлол ғоясини сингдиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг вазифалари” мавзусидаги Республика илмий-назарий конференцияси. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 13-14 апрел, 216-219 бетлар.
7
Умум таълим мактабларида математика ўқитишда мултимедиадан фойдаланишнинг аҳамияти “Узлуксиз таълим тизимида математика фанини ўқитишни такомиллаштириш масалалари” Республика илмий анжумани. Андижон: АнДУ, 2006 йил 28-29 апрел, 108-109 бетлар.
8
Бошланғич синф математика дарсларида  матнли масалаларни ечишда ахборот  технологияларидан фойдаланиш «Бошланғич таълимда инновацион технологиялар: муаммолар, ечимлар» мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 17-18 май,
9
Математика дарсларида ўқувчилар ижодий қобилиятини ўстириш Республика ёш олим ва иқтидорли талабаларнинг “Илм-закова-тимиз сенга, она-Ватан!” мавзусидаги илмий-назарий анжумани. Фарғона: ФарДУ, 2006 йил 19-20 май.  2-қисм, 148-149 бетлар.
10
«Маълумотлар базаси» Услубий қўлланма, Жиззах – 2006
11
Лаборатория машғулотларида ярим ўтказгич материаллари хусусиятларини ўрганишда ахборот технологияларидан фойдаланиш Ёш олимларнинг “Тараққиёт-2006” мавзусидаги минтақавий илмий-амалий конференцияси. Жиззах: ЖПИ, 2006 йил 8-9 июнь
12
О модификации теоремы Тихонова А.Н
для квазилинейных параболических уравнений
«ХI международная научная конференция им. акад. М.Кравчука». Украина, 2006 г. 
13
Умумий ўртa тaълим тизимидa мaтeмaтик тушунчaлaрни ўқитиш муaммoлaри, улaрни бaртaрaф этишдa кoмпьютeр вoситaсидaн фoйдaлaниш “Табиий фанларни ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-услубий анжумани. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 29-30 ноябр.
14
Тaълим муассасалари математика дарсларини ўқитишда ахборот технологияларидан фoйдaлaниш “Табиий фанларни ўқитиш муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-услубий анжумани. Жиззах: ЖДПИ, 2006 йил 29-30 ноябр.
15
Физика фани мавзуларини ўқитишда замонавий ахборот технологияларидан фойдаланишнинг аҳамияти “Физикани ўқитишнинг замонавий муаммолари”. Республика семинари. Тошкент: ЎзМУ, 2007 йил 5 май.
16
Умумтаълим мактабларининг 7- синф “Алгебра” курсида “Алгебраик ифодалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №2, 2009 йил. 35-40 бетлар.
17
Умумий ўрта таълимни ривожлантиришда мактаб математика фанлари учун электрон ўқув мажмуалар яратиш ва ундан фойдаланиш “Умумий ўрта таълимнинг назарий ва амалий муаммолари”. Республика илмий-амалий конференцияси. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2009 йил 4-5 октябрь. 70-71 бетлар.
18
Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълимини ривожлантиришда масофавий таълимдан фойдаланиш “Умумий ўрта ва ўрта махсус касб-ҳунар таълими жараёнида фанлараро узвийликни таъминлаш муаммолари”. Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ЎзПФИТИ. 2009 йил 20-21 ноябрь. 90-92 бетлар.
19
Умумтаълим мактаблари учун “Алгебра 7-синф” электрон ўқув мажмуаси Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идораси РАСМИЙ АХБОРОТНОМА. – Тошкент: – 2010. – № 1 (105). – Б. 170.  29.01.2010 (Гувоҳнома № DGU 01872)
20
Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишда электрон ўқув мажмуалардан фойдаланиш “Узлуксиз таълим сифат ва самарадорлигини оширишнинг назарий-услубий муаммолари”. Республика илмий  конференцияси материаллари. Самарқанд: СамДУ. 2010 йил 27-28 май. 54-56 бетлар.
21
“Бир номаълумли биринчи даражали тенгламалар” бобини ўқитишда электрон ўқув мажмуадан фойдаланиш “Физика, математика ва информатика” илмий-услубий журнали. Тошкент, №6, 2010 йил. 59-64 бетлар.
22
... Давоми бор ...